Stalken online is strafbaar, lynchen online is dat niet

English

Door een rare kronkel in de Amerikaanse wetgeving is online intimidatie door een groep niet strafbaar. Daar komt echter verandering vanaf 2024. In dit stuk presenteren we het wetenschappelijk onderzoek van Alice Marwick naar die praktijk. Zelf hebben we twee Belgische casussen geanalyseerd van politiek gemotiveerde netwerk intimidatie. Telkens was het slachtoffer een vrouw en was het een rechtse mannelijke politicus die zijn meute volgers aanstak.

Het verschil tussen online stalken en online lynchen

Stalken online is strafbaar, als tenminste de moderatie van de sociale media site wil meewerken. Als het gaat over fysieke bedreigingen, anderen aanzetten tot het gebruiken van geweld, seksuele intimidatie, racistische en/of discriminerende uitlatingen, gevoelige persoonlijke informatie openbaar maken, valse geruchten verspreiden, haatspraak of identiteits-diefstal, allemaal strafbare overtredingen, dan kan je dat rapporteren. Je kan een online bericht dat duidelijk de ‘richtlijnen voor de community’ overtreedt laten verwijderen.

Sociale netwerk sites hebben daar slecht betaald personeel voor. Maar telkens weer moeten rapporteren is vermoeiend en demoraliserend, dus wil je er wel eens voorgoed een einde aan maken. Gewoon aanklagen bij de rechtbank kan, maar daarvoor heb je de gegevens van jouw stalker nodig want die opereert meestal anoniem. Om de naam en e-mail ervan te achterhalen volstaat het niet naar die ene post te verwijzen. Je moet kunnen aantonen dat een en dezelfde trol constant de ‘richtlijnen van de community’ schendt. Als je dat kan, krijg je eventueel de nodige gegevens van de moderatie. En dan pas kan je verder juridische stappen zetten als je daar de middelen voor hebt.

Maar bij online lynchen kan je dat niet aantonen, want het zijn allemaal verschillende individuen die je lastig vallen. Ze hebben contact met elkaar via het netwerk en delen dezelfde norm over een bepaald onderwerp. Uw bericht ging daarover maar was een inbreuk op de norm die zij hanteren. En dat pikken ze niet. Ze willen je het zwijgen opleggen en schuwen daarbij niet om strafbare feiten te plegen.

Continue reading Stalken online is strafbaar, lynchen online is dat niet

Stalking online is punishable, lynching online is not

Nederlands

Due to a weird twist in US law, online harassment by a group is not a crime. However, that will change from 2024. In this piece, we present Alice Marwick’s scientific research into this practice. We ourselves have analysed two Belgian cases of politically motivated network harassment. Each time, the victim was a woman and it was a right-wing male politician who inflamed his mob of followers.

The difference between online stalking and online lynching

Stalking online is punishable, if the moderation of the social media site is willing to cooperate. If it concerns physical threats, inciting others to use violence, sexual harassment, racist and/or discriminatory statements, disclosing sensitive personal information, spreading false rumors, hate speech or identity theft, all criminal offenses, you can report it . You can have an online post that clearly violates “Community Guidelines” deleted.

Social network sites have poorly paid staff for that. But having to report again and again is exhausting and demoralizing, so you might want to put an end to it for good. You can sue your stalker in court, but for that you need the details of your stalker because he usually operates anonymously. To find out the name and e-mail of the stalker, it is not enough to refer to that one post. You must be able to demonstrate that one and the same troll is constantly violating the ‘Community Guidelines’. If you can, you may get the necessary information from the moderation. And only then you can take further legal action if you have the resources to do so.

Continue reading Stalking online is punishable, lynching online is not