Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (3/3) : Technische kwesties

Een bestaand alternatief zonder berichten app

Het sociale netwerk Mastodon wordt niet centraal beheerd. Het bestaat uit een federatie van onafhankelijke servers. Mastodon, opgestart in 2016, heeft vandaag iets meer dan 12 miljoen gebruikers. Reclame is er ook taboe. De software is Open Source. Het is een federatie van onafhankelijke servers. Uw data zijn er relatief veilig, alhoewel ik mijn twijfels heb over die node met 8 782 288 gebruikers. Het gemiddelde is 5553 gebruikers is. Maar het is geen software suite zoals Meta, het heeft geen berichten app zoals Whatsapp. Mastodon is een alternatief voor Twitter. Twitter heeft onlangs de Signal berichten applicatie opgekocht. Het draait ook op centraal beheerde servers alhoewel Signal beweert dat het geen user data verzamelt en deelt met de derden. Die belofte maakte Facebook ook ooit. Als Twitter applicatie heeft Mostadon wel een heel complexe interface. De echte Twitter is veel eenvoudiger.

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (3/3) : Technische kwesties

Concept for an Alternative Online Platform (2) : An approach based on real existing social organizations

An approach based on real existing social organizations

What follows is a concept proposal. This is just the preliminary investigation. The idea arose from the realization that the Internet failed to deliver on its promises made in the early 1990s and from the frustration caused by the chaos at the lack of international rules on the Internet? Along with many others, I wrote this analysis about this in which an explanation is sought for the democratic deficit of the Internet. The fact that the EU’s Digital Services Act is now partly meeting those needs is an encouragement

The proposal is to build (1) a decentralized federation or even several decentralized federations, using the same messaging app, with groups and/or channels, using the ActivityPup protocol and an encryption standard to be defined; (2) that start from a real community with a minimum of collective morals (3) solve the problem of switching without losing contacts and (4) set rules for the problem of financing.

The first question is whether there is interest in the concept. It is a modest concept. The main goal is to enable casual digital communication without having to worry about surveillance. So it is not an alternative to Facebook, Instagram or Twitter. It is also not a platform for political consultations, that would be pretentious, but an alternative to Whatsapp or Signal, but with the intention that it can exchange messages with those messaging apps, as the EU requires in the Digital Markets Act.

Who or what can those real communities be with a minimum of collective morals? I am thinking of trade unions, health insurance funds, youth organisations, certain national NGOs such as The Red Cross, the Minorities Forum, 11.11.11, Oxfam… with a minimum of 2000 members. But I don’t want to pin myself to this number.

An additional advantage of departing from real existing social organizations is that in the event of conflicts you can revert to face-to-face contacts eventually to resolve conflicts.

Continue reading Concept for an Alternative Online Platform (2) : An approach based on real existing social organizations

Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (2/3) : Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Wat volgt is een concept voorstel. Dit is echt nog maar het vooronderzoek. Het idee is ontstaan uit het besef dat het internet zijn beloften van begin jaren negentig niet heeft waar gemaakt en uit de frustratie ontstaan door de chaos bij gebrek aan internationale regels op Internet? Daarover schreef ik naast vele anderen deze analyse waarin naar een verklaring gezocht wordt voor het democratisch deficit van internet. Dat de Wet Digitale Diensten van de EU nu deels aan die verzuchtingen tegemoet komt, is een aanmoediging.

Het voorstel is om (1) een gedecentraliseerde federatie of zelfs meerdere gedecentraliseerde federaties, die gebruik maken van dezelfde berichten app, met groepen en/of kanalen, uit te bouwen, die gebruik maken van het ActivityPup protocol en een nog te definiëren encryptie standaard; (2) die vertrekken van een reële gemeenschap met een minimum aan collectieve moraal (3) het probleem oplossen van de overschakeling zonder verlies van contacten en (4) regels opstellen voor het probleem van de financiering.

De eerste vraag is of er belangstelling voor het concept. Het gaat om een bescheiden concept. Het belangrijkste doel is ongedwongen digitale communicatie mogelijk maken zonder dat men zich moet bezorgd maken over surveillance. Het is dus geen alternatief voor Facebook, Instagram of Twitter. Het is ook geen platform voor politieke raadplegingen, dat zou pretentieus zijn, maar dus een alternatief voor Whatsapp of Signal, maar wel met de bedoeling dat het met die berichtenapps berichten kan uitwisselen zoals de EU eist in de Wet Digitale Markten.

Wie of wat kunnen die reële gemeenschappen zijn met een minimum aan collectieve moraal? Ik denk aan vakbonden, mutualiteiten, jongerenorganisaties, bepaalde nationale ngo’s zoals Het Rode Kruis, het Minderheden Forum, 11.11.11, Oxfam… met minimum 2000 leden. Maar op dit getal wil mij niet vastpinnen.

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (2/3) : Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (1/3) : Sociaal economische kwesties

Waarom alternatieve sociale media mislukten tot nu

European Digital Right, EDRi, de koepel van de organisaties in Europa, die de digitale mensenrechten verdedigen stelt in haar evaluatie van de Wet Digitale Diensten, DSA het volgende (mijn vertaling uit het Engels):

“Maar ondanks de verbeteringen op het gebied van mensenrechten die de DSA voor mensen kan brengen, zijn er nog steeds echte alternatieven nodig voor het huidige dominante bedrijfsmodel voor surveillance. Hoewel de advertentietechnologie-industrie vaak beweert nuttig te zijn voor mensen door meer ‘relevante’ advertenties aan te bieden, wordt ze vooral gekenmerkt door een alomtegenwoordig systeem van alomtegenwoordige 24/7 online bedrijfssurveillance.”

De vraag naar alternatieven leeft al langer bij het kritische deel van het publiek, maar niet bij de grote massa. De jeugd is wel opgeschoven van Facebook → Instagram → Tik Tok, maar dat is van hetzelfde laken een broek, alomtegenwoordige surveillance. Het zijn centraal aangestuurde platformen, monopolies of quasi monopolies. Plaats voor onafhankelijke sociale media is er niet. En dat is niet omdat het niet geprobeerd is, maar omdat het telkens is mislukt. Waarom?

(1) Omdat alternatieven dezelfde weg probeerden in te slaan als de grote platforms, centrale aansturing, maar dan zonder reclame. De belangrijkste factor in hun mislukken is het netwerk effect. Dat speelt bijvoorbeeld ook voor het telefoonnet. Het is een economisch principe, dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn van datzelfde product of van dezelfde dienst. Vanaf een bepaald moment wordt de producent of aanbieder ervan een monopolist. Maar het is geen fataliteit. Bijvoorbeeld bij de uitrol van GSM netwerken speelde het niet. Omdat in Europa die netwerken verplicht interoperabel zijn, kunnen verschillende operators hun diensten aanbieden en kan er geen monopolie ontstaan. Sommige auteurs spreken van in dit geval over ‘natuurlijke monopolies’, maar dat is een ideologische constructie, het zijn geen natuurlijke monopolies, maar monopolies die voortvloeien uit hoe de markt georganiseerd is.

De GSM markt in Europa is anders georganiseerd dan deze in de VS. In de VS waren GSM netwerken niet interoperabel. Met als gevolg, dat soms als je van de ene staat naar de andere reisde, je moest veranderen van SIM kaart, want in elke staat heeft zich een ander monopolie gevormd In feite zou men beter spreken van een ‘lock-in effect’. En het is nu net dat wat de EU met DMA eist, naar analogie met haar keuze voor GSM netwerken, dat de verschillende online platformen onderling berichten kunnen uitwisselen, dus interoperabel zijn.

James Muldoon merkt daarbij op:

“Momenteel is het belangrijkste obstakel voor platformonafhankelijkheid compatibiliteit, en de technologiereuzen die bewust barrières voor interoperabiliteit in hun producten hebben ontworpen.”

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (1/3) : Sociaal economische kwesties

Concept for an Alternative Online Messaging Platform (1/3) : Social Economic Considerations

Why alternative social media failed intil now

European Digital Right, EDRi, the umbrella organization in Europe that defends digital human rights, states the following in its evaluation of the Digital Services Act, DSA:

“But despite the human rights improvements the DSA can bring to people, real alternatives to the current dominant surveillance business model are still needed. While the ad tech industry often claims to be useful to people by providing more “relevant” ads, it is most of all characterised by an omnipresent system of pervasive 24/7 online corporate surveillance.”

The demand for alternatives is not new. The critical part of the public is asking it for some time, but it is niot a demand of the general masses. The youth has moved from Facebook → Instagram → Tik Tok, but those are all the same vessel, omnipresent surveillance. They are centrally controlled platforms, monopolies or quasi monopolies. There is no room for independent social media. And that’s not because it hasn’t been tried, but because it has failed every time.

(1) Because alternatives tried to take the same route as big tech, centralized control, but without advertising. The main factor in their failure is the network effect. This also applies to the telephone network, for example. It is an economic principle that ensures that a product or service has more value for someone, the more users there are of that same product or service. From a certain moment the producer or supplier becomes a monopolist. But it is not a fatality. For example, it did not play a role in the roll-out of GSM networks. Because these networks are interoperable in Europe, different operators can offer their services and no monopoly can arise.

The cell phone market in Europe is organized differently than in the US. In the US, cell phone networks were not interoperable. As a result, sometimes when traveling from one state to another, you had to change SIM card, because in each state a different monopoly has formed. In fact, it would be better to speak of a ‘lock-in effect’. And it is precisely what the EU demands with DMA, by analogy with its choice for cell phone networks, that the various online platforms can exchange messages with each other, i.e. be interoperable.

James Muldoon notes in this regard:

“Currently, the main obstacle to cross-platform compatibility has been tech giants consciously designing barriers for interoperability into their products.”

(2) The Mastodon social network is not centrally managed. It consists of a federation of independent servers, Fediverse. For an explanation see the Wikipedia. Mastodon, launched in 2016, has just over 12 million users today. Advertising is also taboo. The software is Open Source. It is a federation of independent servers. Your data are safe there, although I have my doubts about that node with 8 782 288 users. The average is 5553 users. But it’s not a software suite like Meta, it doesn’t have a messaging app like Whatsapp. Mastodon is an alternative to Twitter. Twitter recently bought the Signal messaging application. It also runs on centrally managed servers, although Signal claims it does not collect and share user data with third parties. Facebook also once made that promise. Compared with the original Twitter application it has a very complex interface. The real Twitter is a lot more user freindly.

Continue reading Concept for an Alternative Online Messaging Platform (1/3) : Social Economic Considerations