The Digital Services Act of the EU a Closer Look

The virtual space of the online platforms will be turned upside down by the Digital Services Act (DSA). Once the law is fully rolled out, by the beginning of 2024, social networks will never be the same as before. The basic principle is: what is illegal offline must also be illegal online. Internet giants such as Meta will also have to allow inspection of the algorithms that determine which messages a user sees from Facebook or Instagram. Socal bots and click farms are stopped. It is impossible to be exhaustive in this review. The text is 310 pages. Lawyers, human rights and other civil society organizations should study the law for themselves.What’s in it? Lets have a closer look.

Preface and some definitions

Since 15 June 2022, the full text of the Digital Services Act, DSA, is available on the EP website as ‘Text of the provisional agreement on the digital services act’, with a download link. The primary aim of the DSA is establishing harmonisation for the regulation of digital services across Europe; as an EU Regulation and not a Directive, it is directly applicable in every member state. The DSA requires an enforcement regime that operates seamlessly to ensure equal application of the regulation throughout the Union.

The preamble is numbered by paragraph up to number (106a). Then the 74 numbered articles of the law are displayed. I limit myself to rules for social networks that are important to the users and also only deal with matters that are applicable in Belgium, because if a seat of one of the major platforms is located in a country of the EU, such as in Ireland and Luxembourg , it gets very complicated. You will find an elaborate series, where also the global impact on online platform governance enforcement is treated, on the website of the Center for Democracy and Technology: first, second and third.

The term “social networks” (Meta… and Tik Tok) or “internet platforms” (Apple App Store, Amazon… and Google) is used in the preamble as we use it in everyday language. In the legal texts, the term ‘intermediary services’ is often used as a container for both. So I will also sometimes use that term, when the law applies to both. VLOP, stands for ‘Very Large Online Platforms’, VLOSE, stands for ‘Very Large Online Search Engines’. This means in both cases, with more than 45 million users (see also article 25).

The definition of “illegal content” is as follows:

“In particular, that concept should be understood to refer to information, irrespective of its form, that under the applicable law is either itself illegal, such as illegal hate speech or terrorist content and unlawful discriminatory content, or that the applicable rules make illegal in view of the fact that it relates to activities that are illegal. Illustrative examples include the sharing of images depicting child sexual abuse, unlawful non-consensual sharing of private images, online stalking, the sale of noncompliant or counterfeit products, the sale of products or the provision of services in infringement of consumer protection law, the non-authorised use of copyright protected material, the illegal offer of accommodation services or illegal sale of live animals.” (paragraph 12)

Continue reading The Digital Services Act of the EU a Closer Look

De Wet Digitale Diensten van de EU onder de Loep

De virtuele ruimte van de online platformen zal door de Wet Digitale Diensten (DSA) onderste boven worden gekeerd. Eens de wet volledig uitgerold, begin 2024 zullen sociale netwerken nooit meer zijn als daarvoor. DSA houdt de belofte in dat illegale inhoud, zoals haat zaaiende taal, sneller van het internet wordt verwijderd. Het basisprincipe is: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn. Socal bots en click farms worden een halt toegeroepen. De internetreuzen als Meta zullen bovendien inspectie moeten toelaten van hun algoritmes, die bepalen welke berichten een gebruiker van Facebook of Instagram te zien krijgt. Het is onmogelijk om volledig te zijn in dit bestek. De tekst beslaat 310 pagina’s. Juristen, mensenrechten- en andere burgerorganisaties moeten de wet zelf bestuderen. Hier een korte bespreking. Wat staat er zoal in?

Inleiding en enkele definities

Sedert 15 juni 2022 is er de volledige tekst beschikbaar van de Wet Digitale Diensten, DSA, aangeduid op de website van het EP als ‘Text of the provisional agreement on the digital services act’, met een download link. Het primaire doel van de DSA is het tot stand brengen van harmonisatie voor de regulering van digitale diensten in heel Europa; als EU-verordening en niet als richtlijn, is het rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. De DSA vereist een handhavingsregime dat naadloos werkt om te zorgen voor een gelijke toepassing van de verordening in de hele Unie.

De preambule is genummerd per paragraaf tot nummer (106a). Daarna worden de 74 genummerde artikels van de wet weergegeven. Ik beperk mij tot regels voor sociale netwerken die vooral voor gebruikers van belang zijn en behandel ook enkel zaken die toepasbaar zijn in België, want als er een zetel van een van de platformen gevestigd is in een land van de EU, zoals in Ierland en Luxemburg, wordt het wel heel ingewikkeld. Je kan een uitgebreide serie artikels raadplegen in het Engels waar ook de wereldwijde impact op de handhaving van online platformbeheer behandeld wordt, op de website van het ‘Center for Democracy and Techology’: het eerste, tweede en derde.

De term ‘sociale netwerken’ (Meta… en Tik Tok) of ‘internet platformen’ (Apple App Store, Amazon… en Google) wordt gebruikt in de preambule zoals we die in de omgangstaal gebruiken. In de wetteksten wordt veelvuldig de term ‘intermediaire diensten’ gebruikt als een container voor beide. Ik zal dus verder soms ook die term gebruiken, als de wet slaat op beide. VLOP, staat voor ‘Very Large Online Platforms’, VLOSE, staat voor ‘Very Large Online Search Engins’. Dit wil in beide gevallen zeggen, met meer dan 45 miljoen gebruikers, (zie ook artikel 25 en artikel 33a).

De definitie van ‘illegale inhoud’ luidt als volgt:”In het bijzonder moet dat begrip worden begrepen als te verwijzen naar informatie, ongeacht de vorm ervan, die volgens het toepasselijke recht ofwel zelf onwettig is, zoals illegale haat zaaiende uitlatingen of terroristische inhoud en onwettige discriminerende inhoud, of die volgens de toepasselijke regels onwettig is van het feit dat het betrekking heeft op illegale activiteiten. Illustratieve voorbeelden zijn onder meer het delen van afbeeldingen waarop seksueel misbruik van kinderen te zien is, het onrechtmatig delen van privéafbeeldingen zonder wederzijds goedvinden, online stalking, de verkoop van niet conforme of namaakproducten, de verkoop van producten of het verlenen van diensten in strijd met de wetgeving inzake consumentenbescherming, het niet toegestaan gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het illegaal aanbieden van accommodatie, diensten, of illegale verkoop van levende dieren.” (paragraaf 12)

Continue reading De Wet Digitale Diensten van de EU onder de Loep

The Digital Services Act of the EU and the Human Rights Alliance

The virtual space of the online platforms will be turned upside down by the Digital Services Act (DSA). Once the law is fully rolled out, by the beginning of 2024, social networks will never be the same as before. DSA promises that illegal content, such as hate speech, will be removed from the internet faster. How did the law come about? The roles of the Commission, the EP and the Council. The lobbies that were their own biggest enemy themselves. The Human Rights Alliance that pushed the EP. And finally the press that did a lousy job.

What is the meaning of DSA and DMA

And did you know? The Act is already there, and some things can already be applied from November this year. No Belgian law is required for implementation. The law is immediately valid throughout the EU. On 5 July 2022, the proposals of the Commission for the Digital Services Act, were approved by the European Parliament by an overwhelming majority, 539 votes in favour, 54 against. The Council and European Parliament made provisional agreement for making the internet a safer space for European citizens. The Internal Market Committee endorses the agreement on Digital Services Act with 36 votes in favour, 5 against and one abstention as to this press release. On the same date, the Digital Markets Act (DMA) was approved, with 588 votes in favor and only 11 votes against. The at first sight technical requirement of interoperability of the platforms is part of it. And the impact will also be huge. But now it’s all about DSA first and foremost.

DSA promises that illegal content, such as hate speech, will be removed from the internet faster. The basic principle is: what is illegal offline must also be illegal online. Internet giants such as Meta will also have to allow inspection of the algorithms that determine which messages a user sees from Facebook or Instagram. DSA provides citizens with tools to monitor the ‘Big Tech’. The new regulation aims to prevent violations of our rights, such as in the Cambridge Analytica scandal when the company used Facebook’s laxity to collect data on 87 million people to influence the 2016 US presidential election.

However, there is still mistrust among citizens. The partial failure of the EU’s General Data Protection Regulation, GDPR, internationally acclaimed as an example of privacy protection, prompts vigilance. The impact of GDPR was mitigated by the relative lack of enforcement. The main reason for this was the dysfunction of some of the data protection authorities DPAs. The EU had determined that GDPR had to be enacted by national governments and that a national DPA – better known in Belgium as the Privacy Commission – had to monitor its application. And that was the end of it, or so they thought within the EU at the time. But that’s where it went wrong. In Belgium, due to a series of lay-offs and political meddling, the authority of the GBA has deteriorated and even its independence is under threat. The Commission has now learned from this. She opted for a layered enforcement regime.

But there is much more. An approach to social media, based on human rights, is urgently needed. The ‘Digital Services Act Human Rights Alliance’, DSAHRA, an alliance of twenty-seven civil society organizations that lobbies at the EU. On 21 October 2021, the Alliance’s published a first text. It reveals some significant shortcomings in the Commission’s proposal. That text in turn inspired the European Parliament to make a number of additions to the proposal of the Commission. All this requires careful analysis.

Continue reading The Digital Services Act of the EU and the Human Rights Alliance

De Wet Digitale Diensten van de EU en de Mensenrechten Alliantie

De virtuele ruimte van de online platforms wordt onderste boven gekeerd door de Wet Digitale Diensten (DSA). Zodra de wet volledig is uitgerold, begin 2024, zullen sociale netwerken nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. DSA belooft dat illegale inhoud, zoals haatspraak, sneller van het internet wordt verwijderd. Hoe is de wet tot stand gekomen? De rollen van de Commissie, het EP en de Raad. De lobby’s die zelf hun grootste vijand waren. De Mensenrechten Alliantie die het EP pushte. En tot slot de pers die meer dan eens de bal mis sloeg

Wat betekenen DSA en DMA

De virtuele ruimte van de online platformen zal door de Wet Digitale Diensten (DSA) onderste boven worden gekeerd. Eens de wet volledig uitgerold, begin 2024 zullen sociale netwerken nooit meer zijn als daarvoor. En wist je? De Wet is er al, en sommige zaken kunnen ook al toegepast worden vanaf november dit jaar. Er is geen Belgische wet nodig voor de implementatie. De wet is direct geldig in gans de EU. Op 5 juli 2022 zijn de voorstellen van de Commissie voor de Wet Digitale Diensten, door het Europees Parlement goedgekeurd met een verpletterende meerderheid, 539 stemmen voor, 54 tegen. De Commissie Interne Markt keurde het akkoord over de wet inzake digitale diensten goed met 36 stemmen voor, 5 tegen en één onthouding zoals blijkt uit dit persbericht. Op dezelfde datum is de Wet Digitale Markten (DMA) goedgekeurd, met 588 stemmen voor en slechts 11 stemmen tegen. De op het eerste zich technische eis van interoperabiliteit van de platformen is er een onderdeel is van. En ook daarvan zal de impact groot zijn. Maar nu gaat het eerst en vooral over DSA.

Continue reading De Wet Digitale Diensten van de EU en de Mensenrechten Alliantie

Stalken online is strafbaar, lynchen online is dat niet

English

Door een rare kronkel in de Amerikaanse wetgeving is online intimidatie door een groep niet strafbaar. Daar komt echter verandering vanaf 2024. In dit stuk presenteren we het wetenschappelijk onderzoek van Alice Marwick naar die praktijk. Zelf hebben we twee Belgische casussen geanalyseerd van politiek gemotiveerde netwerk intimidatie. Telkens was het slachtoffer een vrouw en was het een rechtse mannelijke politicus die zijn meute volgers aanstak.

Het verschil tussen online stalken en online lynchen

Stalken online is strafbaar, als tenminste de moderatie van de sociale media site wil meewerken. Als het gaat over fysieke bedreigingen, anderen aanzetten tot het gebruiken van geweld, seksuele intimidatie, racistische en/of discriminerende uitlatingen, gevoelige persoonlijke informatie openbaar maken, valse geruchten verspreiden, haatspraak of identiteits-diefstal, allemaal strafbare overtredingen, dan kan je dat rapporteren. Je kan een online bericht dat duidelijk de ‘richtlijnen voor de community’ overtreedt laten verwijderen.

Sociale netwerk sites hebben daar slecht betaald personeel voor. Maar telkens weer moeten rapporteren is vermoeiend en demoraliserend, dus wil je er wel eens voorgoed een einde aan maken. Gewoon aanklagen bij de rechtbank kan, maar daarvoor heb je de gegevens van jouw stalker nodig want die opereert meestal anoniem. Om de naam en e-mail ervan te achterhalen volstaat het niet naar die ene post te verwijzen. Je moet kunnen aantonen dat een en dezelfde trol constant de ‘richtlijnen van de community’ schendt. Als je dat kan, krijg je eventueel de nodige gegevens van de moderatie. En dan pas kan je verder juridische stappen zetten als je daar de middelen voor hebt.

Maar bij online lynchen kan je dat niet aantonen, want het zijn allemaal verschillende individuen die je lastig vallen. Ze hebben contact met elkaar via het netwerk en delen dezelfde norm over een bepaald onderwerp. Uw bericht ging daarover maar was een inbreuk op de norm die zij hanteren. En dat pikken ze niet. Ze willen je het zwijgen opleggen en schuwen daarbij niet om strafbare feiten te plegen.

Continue reading Stalken online is strafbaar, lynchen online is dat niet

Stalking online is punishable, lynching online is not

Nederlands

Due to a weird twist in US law, online harassment by a group is not a crime. However, that will change from 2024. In this piece, we present Alice Marwick’s scientific research into this practice. We ourselves have analysed two Belgian cases of politically motivated network harassment. Each time, the victim was a woman and it was a right-wing male politician who inflamed his mob of followers.

The difference between online stalking and online lynching

Stalking online is punishable, if the moderation of the social media site is willing to cooperate. If it concerns physical threats, inciting others to use violence, sexual harassment, racist and/or discriminatory statements, disclosing sensitive personal information, spreading false rumors, hate speech or identity theft, all criminal offenses, you can report it . You can have an online post that clearly violates “Community Guidelines” deleted.

Social network sites have poorly paid staff for that. But having to report again and again is exhausting and demoralizing, so you might want to put an end to it for good. You can sue your stalker in court, but for that you need the details of your stalker because he usually operates anonymously. To find out the name and e-mail of the stalker, it is not enough to refer to that one post. You must be able to demonstrate that one and the same troll is constantly violating the ‘Community Guidelines’. If you can, you may get the necessary information from the moderation. And only then you can take further legal action if you have the resources to do so.

Continue reading Stalking online is punishable, lynching online is not