Netwerk online belaging: gradaties, impact, incidentie, netwerk dynamiek of orkestratie

Auteur: Daniël Verhoeven

Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0

Netwerk online belaging onderscheidt zich van cyberpesten omdat een communicatief netwerk actief is en niet een enkel individu.

Het is het tegelijkertijd lastiggevallen van een persoon door een groep mensen die via sociale media een actief, communicatief netwerk hebben. Er is een gradatie afhankelijk van doelstellingen en de mate van de agressie. (1) Het kan de bedoeling zijn een bepaald standpunt te neutraliseren (2) Het kan de bedoeling zijn een persoon het zwijgen op te leggen.

Men kan spreken over netwerk online lynchen wanneer de aanvallen georkestreerd zijn of het duidelijk de bedoeling is een persoon sociaal of politiek uit te schakelen. Doodsbedreigingen komen vaak voor in de laatste context.

De medeplichtigheid van de reguliere media in deze hetze heeft een extra belastend effect. Door het verspreiden van persoonsgegevens van het slachtoffer brengt men die persoon ook nog eens in gevaar offline.

Continue reading Netwerk online belaging: gradaties, impact, incidentie, netwerk dynamiek of orkestratie

Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (3/3) : Technische kwesties

Een bestaand alternatief zonder berichten app

Het sociale netwerk Mastodon wordt niet centraal beheerd. Het bestaat uit een federatie van onafhankelijke servers. Mastodon, opgestart in 2016, heeft vandaag iets meer dan 12 miljoen gebruikers. Reclame is er ook taboe. De software is Open Source. Het is een federatie van onafhankelijke servers. Uw data zijn er relatief veilig, alhoewel ik mijn twijfels heb over die node met 8 782 288 gebruikers. Het gemiddelde is 5553 gebruikers is. Maar het is geen software suite zoals Meta, het heeft geen berichten app zoals Whatsapp. Mastodon is een alternatief voor Twitter. Twitter heeft onlangs de Signal berichten applicatie opgekocht. Het draait ook op centraal beheerde servers alhoewel Signal beweert dat het geen user data verzamelt en deelt met de derden. Die belofte maakte Facebook ook ooit. Als Twitter applicatie heeft Mostadon wel een heel complexe interface. De echte Twitter is veel eenvoudiger.

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (3/3) : Technische kwesties

Concept for an Alternative Online Platform (2) : An approach based on real existing social organizations

An approach based on real existing social organizations

What follows is a concept proposal. This is just the preliminary investigation. The idea arose from the realization that the Internet failed to deliver on its promises made in the early 1990s and from the frustration caused by the chaos at the lack of international rules on the Internet? Along with many others, I wrote this analysis about this in which an explanation is sought for the democratic deficit of the Internet. The fact that the EU’s Digital Services Act is now partly meeting those needs is an encouragement

The proposal is to build (1) a decentralized federation or even several decentralized federations, using the same messaging app, with groups and/or channels, using the ActivityPup protocol and an encryption standard to be defined; (2) that start from a real community with a minimum of collective morals (3) solve the problem of switching without losing contacts and (4) set rules for the problem of financing.

The first question is whether there is interest in the concept. It is a modest concept. The main goal is to enable casual digital communication without having to worry about surveillance. So it is not an alternative to Facebook, Instagram or Twitter. It is also not a platform for political consultations, that would be pretentious, but an alternative to Whatsapp or Signal, but with the intention that it can exchange messages with those messaging apps, as the EU requires in the Digital Markets Act.

Who or what can those real communities be with a minimum of collective morals? I am thinking of trade unions, health insurance funds, youth organisations, certain national NGOs such as The Red Cross, the Minorities Forum, 11.11.11, Oxfam… with a minimum of 2000 members. But I don’t want to pin myself to this number.

An additional advantage of departing from real existing social organizations is that in the event of conflicts you can revert to face-to-face contacts eventually to resolve conflicts.

Continue reading Concept for an Alternative Online Platform (2) : An approach based on real existing social organizations

Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (2/3) : Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Wat volgt is een concept voorstel. Dit is echt nog maar het vooronderzoek. Het idee is ontstaan uit het besef dat het internet zijn beloften van begin jaren negentig niet heeft waar gemaakt en uit de frustratie ontstaan door de chaos bij gebrek aan internationale regels op Internet? Daarover schreef ik naast vele anderen deze analyse waarin naar een verklaring gezocht wordt voor het democratisch deficit van internet. Dat de Wet Digitale Diensten van de EU nu deels aan die verzuchtingen tegemoet komt, is een aanmoediging.

Het voorstel is om (1) een gedecentraliseerde federatie of zelfs meerdere gedecentraliseerde federaties, die gebruik maken van dezelfde berichten app, met groepen en/of kanalen, uit te bouwen, die gebruik maken van het ActivityPup protocol en een nog te definiëren encryptie standaard; (2) die vertrekken van een reële gemeenschap met een minimum aan collectieve moraal (3) het probleem oplossen van de overschakeling zonder verlies van contacten en (4) regels opstellen voor het probleem van de financiering.

De eerste vraag is of er belangstelling voor het concept. Het gaat om een bescheiden concept. Het belangrijkste doel is ongedwongen digitale communicatie mogelijk maken zonder dat men zich moet bezorgd maken over surveillance. Het is dus geen alternatief voor Facebook, Instagram of Twitter. Het is ook geen platform voor politieke raadplegingen, dat zou pretentieus zijn, maar dus een alternatief voor Whatsapp of Signal, maar wel met de bedoeling dat het met die berichtenapps berichten kan uitwisselen zoals de EU eist in de Wet Digitale Markten.

Wie of wat kunnen die reële gemeenschappen zijn met een minimum aan collectieve moraal? Ik denk aan vakbonden, mutualiteiten, jongerenorganisaties, bepaalde nationale ngo’s zoals Het Rode Kruis, het Minderheden Forum, 11.11.11, Oxfam… met minimum 2000 leden. Maar op dit getal wil mij niet vastpinnen.

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (2/3) : Een aanpak vanuit grote bestaande sociale organisaties

Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (1/3) : Sociaal economische kwesties

Waarom alternatieve sociale media mislukten tot nu

European Digital Right, EDRi, de koepel van de organisaties in Europa, die de digitale mensenrechten verdedigen stelt in haar evaluatie van de Wet Digitale Diensten, DSA het volgende (mijn vertaling uit het Engels):

“Maar ondanks de verbeteringen op het gebied van mensenrechten die de DSA voor mensen kan brengen, zijn er nog steeds echte alternatieven nodig voor het huidige dominante bedrijfsmodel voor surveillance. Hoewel de advertentietechnologie-industrie vaak beweert nuttig te zijn voor mensen door meer ‘relevante’ advertenties aan te bieden, wordt ze vooral gekenmerkt door een alomtegenwoordig systeem van alomtegenwoordige 24/7 online bedrijfssurveillance.”

De vraag naar alternatieven leeft al langer bij het kritische deel van het publiek, maar niet bij de grote massa. De jeugd is wel opgeschoven van Facebook → Instagram → Tik Tok, maar dat is van hetzelfde laken een broek, alomtegenwoordige surveillance. Het zijn centraal aangestuurde platformen, monopolies of quasi monopolies. Plaats voor onafhankelijke sociale media is er niet. En dat is niet omdat het niet geprobeerd is, maar omdat het telkens is mislukt. Waarom?

(1) Omdat alternatieven dezelfde weg probeerden in te slaan als de grote platforms, centrale aansturing, maar dan zonder reclame. De belangrijkste factor in hun mislukken is het netwerk effect. Dat speelt bijvoorbeeld ook voor het telefoonnet. Het is een economisch principe, dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn van datzelfde product of van dezelfde dienst. Vanaf een bepaald moment wordt de producent of aanbieder ervan een monopolist. Maar het is geen fataliteit. Bijvoorbeeld bij de uitrol van GSM netwerken speelde het niet. Omdat in Europa die netwerken verplicht interoperabel zijn, kunnen verschillende operators hun diensten aanbieden en kan er geen monopolie ontstaan. Sommige auteurs spreken van in dit geval over ‘natuurlijke monopolies’, maar dat is een ideologische constructie, het zijn geen natuurlijke monopolies, maar monopolies die voortvloeien uit hoe de markt georganiseerd is.

De GSM markt in Europa is anders georganiseerd dan deze in de VS. In de VS waren GSM netwerken niet interoperabel. Met als gevolg, dat soms als je van de ene staat naar de andere reisde, je moest veranderen van SIM kaart, want in elke staat heeft zich een ander monopolie gevormd In feite zou men beter spreken van een ‘lock-in effect’. En het is nu net dat wat de EU met DMA eist, naar analogie met haar keuze voor GSM netwerken, dat de verschillende online platformen onderling berichten kunnen uitwisselen, dus interoperabel zijn.

James Muldoon merkt daarbij op:

“Momenteel is het belangrijkste obstakel voor platformonafhankelijkheid compatibiliteit, en de technologiereuzen die bewust barrières voor interoperabiliteit in hun producten hebben ontworpen.”

Continue reading Concept voor een Alternatief Online Berichten Platform (1/3) : Sociaal economische kwesties

Concept for an Alternative Online Messaging Platform (1/3) : Social Economic Considerations

Why alternative social media failed intil now

European Digital Right, EDRi, the umbrella organization in Europe that defends digital human rights, states the following in its evaluation of the Digital Services Act, DSA:

“But despite the human rights improvements the DSA can bring to people, real alternatives to the current dominant surveillance business model are still needed. While the ad tech industry often claims to be useful to people by providing more “relevant” ads, it is most of all characterised by an omnipresent system of pervasive 24/7 online corporate surveillance.”

The demand for alternatives is not new. The critical part of the public is asking it for some time, but it is niot a demand of the general masses. The youth has moved from Facebook → Instagram → Tik Tok, but those are all the same vessel, omnipresent surveillance. They are centrally controlled platforms, monopolies or quasi monopolies. There is no room for independent social media. And that’s not because it hasn’t been tried, but because it has failed every time.

(1) Because alternatives tried to take the same route as big tech, centralized control, but without advertising. The main factor in their failure is the network effect. This also applies to the telephone network, for example. It is an economic principle that ensures that a product or service has more value for someone, the more users there are of that same product or service. From a certain moment the producer or supplier becomes a monopolist. But it is not a fatality. For example, it did not play a role in the roll-out of GSM networks. Because these networks are interoperable in Europe, different operators can offer their services and no monopoly can arise.

The cell phone market in Europe is organized differently than in the US. In the US, cell phone networks were not interoperable. As a result, sometimes when traveling from one state to another, you had to change SIM card, because in each state a different monopoly has formed. In fact, it would be better to speak of a ‘lock-in effect’. And it is precisely what the EU demands with DMA, by analogy with its choice for cell phone networks, that the various online platforms can exchange messages with each other, i.e. be interoperable.

James Muldoon notes in this regard:

“Currently, the main obstacle to cross-platform compatibility has been tech giants consciously designing barriers for interoperability into their products.”

(2) The Mastodon social network is not centrally managed. It consists of a federation of independent servers, Fediverse. For an explanation see the Wikipedia. Mastodon, launched in 2016, has just over 12 million users today. Advertising is also taboo. The software is Open Source. It is a federation of independent servers. Your data are safe there, although I have my doubts about that node with 8 782 288 users. The average is 5553 users. But it’s not a software suite like Meta, it doesn’t have a messaging app like Whatsapp. Mastodon is an alternative to Twitter. Twitter recently bought the Signal messaging application. It also runs on centrally managed servers, although Signal claims it does not collect and share user data with third parties. Facebook also once made that promise. Compared with the original Twitter application it has a very complex interface. The real Twitter is a lot more user freindly.

Continue reading Concept for an Alternative Online Messaging Platform (1/3) : Social Economic Considerations

The Digital Services Act of the EU a Closer Look

The virtual space of the online platforms will be turned upside down by the Digital Services Act (DSA). Once the law is fully rolled out, by the beginning of 2024, social networks will never be the same as before. The basic principle is: what is illegal offline must also be illegal online. Internet giants such as Meta will also have to allow inspection of the algorithms that determine which messages a user sees from Facebook or Instagram. Socal bots and click farms are stopped. It is impossible to be exhaustive in this review. The text is 310 pages. Lawyers, human rights and other civil society organizations should study the law for themselves.What’s in it? Lets have a closer look.

Preface and some definitions

Since 15 June 2022, the full text of the Digital Services Act, DSA, is available on the EP website as ‘Text of the provisional agreement on the digital services act’, with a download link. The primary aim of the DSA is establishing harmonisation for the regulation of digital services across Europe; as an EU Regulation and not a Directive, it is directly applicable in every member state. The DSA requires an enforcement regime that operates seamlessly to ensure equal application of the regulation throughout the Union.

The preamble is numbered by paragraph up to number (106a). Then the 74 numbered articles of the law are displayed. I limit myself to rules for social networks that are important to the users and also only deal with matters that are applicable in Belgium, because if a seat of one of the major platforms is located in a country of the EU, such as in Ireland and Luxembourg , it gets very complicated. You will find an elaborate series, where also the global impact on online platform governance enforcement is treated, on the website of the Center for Democracy and Technology: first, second and third.

The term “social networks” (Meta… and Tik Tok) or “internet platforms” (Apple App Store, Amazon… and Google) is used in the preamble as we use it in everyday language. In the legal texts, the term ‘intermediary services’ is often used as a container for both. So I will also sometimes use that term, when the law applies to both. VLOP, stands for ‘Very Large Online Platforms’, VLOSE, stands for ‘Very Large Online Search Engines’. This means in both cases, with more than 45 million users (see also article 25).

The definition of “illegal content” is as follows:

“In particular, that concept should be understood to refer to information, irrespective of its form, that under the applicable law is either itself illegal, such as illegal hate speech or terrorist content and unlawful discriminatory content, or that the applicable rules make illegal in view of the fact that it relates to activities that are illegal. Illustrative examples include the sharing of images depicting child sexual abuse, unlawful non-consensual sharing of private images, online stalking, the sale of noncompliant or counterfeit products, the sale of products or the provision of services in infringement of consumer protection law, the non-authorised use of copyright protected material, the illegal offer of accommodation services or illegal sale of live animals.” (paragraph 12)

Continue reading The Digital Services Act of the EU a Closer Look

De Wet Digitale Diensten van de EU onder de Loep

De virtuele ruimte van de online platformen zal door de Wet Digitale Diensten (DSA) onderste boven worden gekeerd. Eens de wet volledig uitgerold, begin 2024 zullen sociale netwerken nooit meer zijn als daarvoor. DSA houdt de belofte in dat illegale inhoud, zoals haat zaaiende taal, sneller van het internet wordt verwijderd. Het basisprincipe is: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal zijn. Socal bots en click farms worden een halt toegeroepen. De internetreuzen als Meta zullen bovendien inspectie moeten toelaten van hun algoritmes, die bepalen welke berichten een gebruiker van Facebook of Instagram te zien krijgt. Het is onmogelijk om volledig te zijn in dit bestek. De tekst beslaat 310 pagina’s. Juristen, mensenrechten- en andere burgerorganisaties moeten de wet zelf bestuderen. Hier een korte bespreking. Wat staat er zoal in?

Inleiding en enkele definities

Sedert 15 juni 2022 is er de volledige tekst beschikbaar van de Wet Digitale Diensten, DSA, aangeduid op de website van het EP als ‘Text of the provisional agreement on the digital services act’, met een download link. Het primaire doel van de DSA is het tot stand brengen van harmonisatie voor de regulering van digitale diensten in heel Europa; als EU-verordening en niet als richtlijn, is het rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat. De DSA vereist een handhavingsregime dat naadloos werkt om te zorgen voor een gelijke toepassing van de verordening in de hele Unie.

De preambule is genummerd per paragraaf tot nummer (106a). Daarna worden de 74 genummerde artikels van de wet weergegeven. Ik beperk mij tot regels voor sociale netwerken die vooral voor gebruikers van belang zijn en behandel ook enkel zaken die toepasbaar zijn in België, want als er een zetel van een van de platformen gevestigd is in een land van de EU, zoals in Ierland en Luxemburg, wordt het wel heel ingewikkeld. Je kan een uitgebreide serie artikels raadplegen in het Engels waar ook de wereldwijde impact op de handhaving van online platformbeheer behandeld wordt, op de website van het ‘Center for Democracy and Techology’: het eerste, tweede en derde.

De term ‘sociale netwerken’ (Meta… en Tik Tok) of ‘internet platformen’ (Apple App Store, Amazon… en Google) wordt gebruikt in de preambule zoals we die in de omgangstaal gebruiken. In de wetteksten wordt veelvuldig de term ‘intermediaire diensten’ gebruikt als een container voor beide. Ik zal dus verder soms ook die term gebruiken, als de wet slaat op beide. VLOP, staat voor ‘Very Large Online Platforms’, VLOSE, staat voor ‘Very Large Online Search Engins’. Dit wil in beide gevallen zeggen, met meer dan 45 miljoen gebruikers, (zie ook artikel 25 en artikel 33a).

De definitie van ‘illegale inhoud’ luidt als volgt:”In het bijzonder moet dat begrip worden begrepen als te verwijzen naar informatie, ongeacht de vorm ervan, die volgens het toepasselijke recht ofwel zelf onwettig is, zoals illegale haat zaaiende uitlatingen of terroristische inhoud en onwettige discriminerende inhoud, of die volgens de toepasselijke regels onwettig is van het feit dat het betrekking heeft op illegale activiteiten. Illustratieve voorbeelden zijn onder meer het delen van afbeeldingen waarop seksueel misbruik van kinderen te zien is, het onrechtmatig delen van privéafbeeldingen zonder wederzijds goedvinden, online stalking, de verkoop van niet conforme of namaakproducten, de verkoop van producten of het verlenen van diensten in strijd met de wetgeving inzake consumentenbescherming, het niet toegestaan gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het illegaal aanbieden van accommodatie, diensten, of illegale verkoop van levende dieren.” (paragraaf 12)

Continue reading De Wet Digitale Diensten van de EU onder de Loep

The Digital Services Act of the EU and the Human Rights Alliance

The virtual space of the online platforms will be turned upside down by the Digital Services Act (DSA). Once the law is fully rolled out, by the beginning of 2024, social networks will never be the same as before. DSA promises that illegal content, such as hate speech, will be removed from the internet faster. How did the law come about? The roles of the Commission, the EP and the Council. The lobbies that were their own biggest enemy themselves. The Human Rights Alliance that pushed the EP. And finally the press that did a lousy job.

What is the meaning of DSA and DMA

And did you know? The Act is already there, and some things can already be applied from November this year. No Belgian law is required for implementation. The law is immediately valid throughout the EU. On 5 July 2022, the proposals of the Commission for the Digital Services Act, were approved by the European Parliament by an overwhelming majority, 539 votes in favour, 54 against. The Council and European Parliament made provisional agreement for making the internet a safer space for European citizens. The Internal Market Committee endorses the agreement on Digital Services Act with 36 votes in favour, 5 against and one abstention as to this press release. On the same date, the Digital Markets Act (DMA) was approved, with 588 votes in favor and only 11 votes against. The at first sight technical requirement of interoperability of the platforms is part of it. And the impact will also be huge. But now it’s all about DSA first and foremost.

DSA promises that illegal content, such as hate speech, will be removed from the internet faster. The basic principle is: what is illegal offline must also be illegal online. Internet giants such as Meta will also have to allow inspection of the algorithms that determine which messages a user sees from Facebook or Instagram. DSA provides citizens with tools to monitor the ‘Big Tech’. The new regulation aims to prevent violations of our rights, such as in the Cambridge Analytica scandal when the company used Facebook’s laxity to collect data on 87 million people to influence the 2016 US presidential election.

However, there is still mistrust among citizens. The partial failure of the EU’s General Data Protection Regulation, GDPR, internationally acclaimed as an example of privacy protection, prompts vigilance. The impact of GDPR was mitigated by the relative lack of enforcement. The main reason for this was the dysfunction of some of the data protection authorities DPAs. The EU had determined that GDPR had to be enacted by national governments and that a national DPA – better known in Belgium as the Privacy Commission – had to monitor its application. And that was the end of it, or so they thought within the EU at the time. But that’s where it went wrong. In Belgium, due to a series of lay-offs and political meddling, the authority of the GBA has deteriorated and even its independence is under threat. The Commission has now learned from this. She opted for a layered enforcement regime.

But there is much more. An approach to social media, based on human rights, is urgently needed. The ‘Digital Services Act Human Rights Alliance’, DSAHRA, an alliance of twenty-seven civil society organizations that lobbies at the EU. On 21 October 2021, the Alliance’s published a first text. It reveals some significant shortcomings in the Commission’s proposal. That text in turn inspired the European Parliament to make a number of additions to the proposal of the Commission. All this requires careful analysis.

Continue reading The Digital Services Act of the EU and the Human Rights Alliance

De Wet Digitale Diensten van de EU en de Mensenrechten Alliantie

De virtuele ruimte van de online platforms wordt onderste boven gekeerd door de Wet Digitale Diensten (DSA). Zodra de wet volledig is uitgerold, begin 2024, zullen sociale netwerken nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. DSA belooft dat illegale inhoud, zoals haatspraak, sneller van het internet wordt verwijderd. Hoe is de wet tot stand gekomen? De rollen van de Commissie, het EP en de Raad. De lobby’s die zelf hun grootste vijand waren. De Mensenrechten Alliantie die het EP pushte. En tot slot de pers die meer dan eens de bal mis sloeg

Wat betekenen DSA en DMA

De virtuele ruimte van de online platformen zal door de Wet Digitale Diensten (DSA) onderste boven worden gekeerd. Eens de wet volledig uitgerold, begin 2024 zullen sociale netwerken nooit meer zijn als daarvoor. En wist je? De Wet is er al, en sommige zaken kunnen ook al toegepast worden vanaf november dit jaar. Er is geen Belgische wet nodig voor de implementatie. De wet is direct geldig in gans de EU. Op 5 juli 2022 zijn de voorstellen van de Commissie voor de Wet Digitale Diensten, door het Europees Parlement goedgekeurd met een verpletterende meerderheid, 539 stemmen voor, 54 tegen. De Commissie Interne Markt keurde het akkoord over de wet inzake digitale diensten goed met 36 stemmen voor, 5 tegen en één onthouding zoals blijkt uit dit persbericht. Op dezelfde datum is de Wet Digitale Markten (DMA) goedgekeurd, met 588 stemmen voor en slechts 11 stemmen tegen. De op het eerste zich technische eis van interoperabiliteit van de platformen is er een onderdeel is van. En ook daarvan zal de impact groot zijn. Maar nu gaat het eerst en vooral over DSA.

Continue reading De Wet Digitale Diensten van de EU en de Mensenrechten Alliantie